< سوالات مربوط به حقوق خانواده - حقوق من

حقوق من
وبلاگ حقوقی 
قالب وبلاگ
نويسندگان


11 - اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداری کرد مرد چه می تواند انجام دهد ؟  

اگر زن از مراجعه به دفتر طلاق خودداری کند ، از آنجا که هنوز هم اصولا حق طلاق با مرد است،  مرد شخصا به دفتر طلاق مراجعه می کند و صیغة طلاق را جاری می کند و دفتر طلاق مراتب را به زن ابلاغ خواهد کرد . 

1212- طلاق توافقی چیست ؟ 

در این نوع طلاق فرض بر این است که زن و شوهر با جدایی موافق اند ، در این صورت دادخواست طلاق توافقی را به دادگاه تسلیم می کنند . دادگاه معمولا" از میان افراد نزدیک خانواده های زن و شوهر دو داور بر می گزیند و اگر آنها نتوانند میان زن و شوهر سازش برقرار نمایند بایستی توافق آنها را در مورد مسایل مالی ، حضانت و ملاقات اطفال مشترک جلب و به دادگاه ارایه کنند تا دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر کند . در صورتی که در مورد مسایل یاد شده توافق نشود ، دادگاه از صدور حکم عدم امکان به عنوان طلاق توافقی خودداری می کند و کسی که خواهان طلاق است باید به روش دیگر اقدام کند . 

13
13- در چه مواردی زن می تواند درخواست طلاق کند ؟ 

در موارد زیر زن میتواند در خواست طلاق کند : 

1-  در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و نیز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه 

2- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد . عسر و حرج به معنای دشواری ، سختی و تنگناست ، یعنی ادامة زندگی مشترک برای زن مشقت بار است . باید افزود که اثبات عسر و حرج به دلیل نبودن رویة واحد در دادگاه ها کار چندان ساده ای نیست . 

3- در صورتی که شوهر 4 سال تمام مفقود الاثر شود و حکم موت فرضی ( که تشریفات خاص خود را دارد ) در مورد او صادر شده باشد. در این مورد در صورتی که مرد پس از صدور حکم طلاق و پیش از تمام شدن ایام عده ، پیدایش شود می تواند رجوع کند و بدین ترتیب حکم طلاق فاقد اعتبار خواهد بود . 

4- در خواست صدور حکم با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب مادة یاد شده  (( طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر ‌[ عقدی که با ارادة یک طرف قابل انحلال نیست ] بنمایند . 

مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سو ء رفتاری کند که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود ، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد . ))

بنا براین زن می تواند با گنجانیدن  شروط ضمن عقد و اخذ وکالت و وکالت در توکیل امکان درخواست طلاق را علاوه بر موارد سه گانة بالا برای خود فراهم سازد . این شروط که در پایان اسناد ازدواج فعلی درج شده اند بایستی به امضای زوج و زوجه رسیده باشند . 

14
14 - در چه مواردی مرد می تواند در خواست طلاق نماید ؟ 

با این که طبق اصلاحات به عمل آمده در قانون ، مرد برخلاف سابق نمی تواند مستقیما به دفتر رسمی طلاق مراجعه نموده و زن خود را طلاق دهد ، اما هنوز ماده 1133 قانون مدنی به اعتبار خود باقی است که به موجب آن : ((مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق بدهد . ))و این مساله دادگاه را ناگزیر می سازد که در صورت بی نتیجه ماندن تلاش داوران زن و مرد برای ایجاد سازش مبادرت به صدور حکم عدم امکان سازش نماید ولی با تدابیر اتخاذ شده ، زن تا حدودی میتواند به حقوق قانونی خود دست پیداکند . 

اما مرد می تواند به دلایل زیر نیز حکم عدم امکان سازش را از دادگاه تحصیل نماید : 

1 - وقتی زن تمکین نمی کند . 

2 - وقتی زن با او حسن معاشرت ندارد یا از تربیت فرزندان مشترک خودداری می کند 

3- وقتی زن کانون مشترک را بدون اجازة دادگاه ترک می کند . 

4 - وقتی زن به شغلی می پردازد که خلاف شوون و حیثیت خانوادگی است . 

5 - وقتی زن هنگام عقد ، کار نمی کند ، در شرایط ضمن عقد حق کار کردن را برای خود محفوظ نداشته و پس از وقوع عقد بدون رضایت شوهر به کاری مشغول شود . 

15
15 - تشریفات اجرای صیغه طلاق چیست ؟ 

صیغة  طلاق در حضور دست کم دو مرد عادل صورت می گیرد . اخیرا حضور شاهد زن را نیز می پذیرند و طلاق دهنده باید عاقل ، قاصد و مختار باشد . 

16
16 - آیا می توان  طلاق را به شرطی معلق کرد ؟ 

طلاق را نمی توان به شرطی معلق کرد . مثلا مرد نمی تواند بگوید : (( تو را طلاق می دهم به شرطی که با مرد دیگری ازدواج نکنی )) اما طرح شرایطی مثل حضانت فرزندان ، چگونگی ملاقات با آنان یا نفقه ای که پدر باید به فرزندان بپردازد و غیره ، معلق کردن طلاق محسوب نمی شود . 

17
17 - آیا می توان صیغة طلاق را توسط وکیل جاری نمود ؟

آری می توان برای جاری شدن صیغة طلاق به دیگری وکالت داد . 

18
18 - در چه شرایطی نمی توان صیغه طلاق را جاری نمود ؟

1 - وقتی زن در دوران خون ریزی پس از زایمان است . اما اجرای صیغه طلاق در دوران بارداری مانعی ندارد . 

2 - طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست ، مگر آن که زن یائسه یا باردار باشد ، یعنی زن باید در دوران پس از عادت ماهانه باشد . 

3 - طلاق زنی که هنوز به سن یائسگی نرسیده ولی به دلایلی عادت ماهیانه نشود زمانی صحیح است که از تاریخ آخرین هم بستری سه   ماه گذشته باشد .

19
19- انواع طلاق از نظر ماهیت کدامند ؟ 

1- طلاق رجعی : در این طلاق مرد حق دارد پیش از سر آمدن مدت معینی که آن را (( عده )) می نامند به زندگی مشترک بازگردد . رجوع تشریفات خاصی ندارد ، کافی است که مرد قصد بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشد . در طلاق رجعی موافقت زن شرط نیست و در صورت درخواست شوهر به از سرگیری زندگی مشترک ، زن حق مخالفت نخواهد داشت . 

2- طلاق باین: در طلاق باین، شوهر حق رجوع ندارد.

20
20 - انواع طلاق باین ( که در آن مرد حق رجوع ندارد ) کدامند ؟ 

1 - طلاقی که قبل از نزدیکی انجام شود ، یعنی زن و مردی پس از وقوع عقد و پیش از عروسی از هم جدا شوند . 

2 - طلاقی که در دوران یائسگی زن انجام شود . 

3 - طلاق خلع ، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد . 

4- طلاق (( مبارات )) به شرطی که زن رجوع به عوض نکند . 

5- سومین طلاق که بعد از 3 وصلت متوالی به عمل آید ، اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید . 

21
21-طلاق خلع چیست؟

طلاق خلع، طلاقی است که زن به واسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در برابر مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد. مقدار این مال می تواند عین مهریه، معادل آن، بیش تر و یا کمتر از مهریه باشد. به عبارت دیگر زن می تواند با بخشیدن نفقه ای که از شوهر خود طلبکار است، یا نفقة ایام عده، یا حتی نفقة یک روز خود، یا تمام یا بخشی از مهریه خود به شوهر و قبول شوهر طلاق خلعی بگیرد، اما اگر به مقداری که بخشیده رجوع کند (یعنی آن را بازپس گیرد) ولی بر طلاق پای فشرد، در آن صورت طلاق رجعی خواهد بود. لازم به یادآوری است رویة دادگاهـها بــراین است که زن باید تمام مهریه را بذل کند. 

22
22-طلاق مبارات چیست؟

در طلاق مبارات کراهت از هر دو طرف است ولی در این صورت ((عوض)) نباید بیش از مهریه باشد. یعنی اگر نفرت بی اندازة طرفین دلیل طلاق است، نباید میزان مبلغی که زن می بخشد از میزان مهریه بیشتر باشد.

23
23- آیا حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در ایران نیز معتبر است؟

       روش معمول دادگاه های ایران این است که آرای صادره از محاکم خارج از کشور را معتبر نمی     شناسند و باید درخواست طلاق در دادگاه های ایران مطرح شود.

24
24-  آیا در صورت حکم طلاق توسط محاکم خارجی زوج می تواند همسر خود را ممنوع الخروج کند؟

      به همان دلیل که در پاسخ شماره23 عنوان شد، مرد می تواند همسر خود را ممنوع الخروج سازد.

25
25- عده چیست؟

      مدت زمانی است که تا انقضای آن، زن نمی تواند شوهر دیگری اختیار کند.

26
26-عدّة طلاق و فسخ نکاح چه مدت است؟

* اگر طلاق و فسخ نکاح پیش از نزدیکی انجام شود، نگهداشتن عدّه لازم نیست، اما عدّة فسخ نکاح   سه طهر است (یعنی پس از انجام طلاق، زن سه بار عادت ماهانه شده باشد) مگر زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند، که در این صورت عدّة او سه ماه است.

* عدّة طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در نکاح منقطع، در صورتی که زن باردار نباشد   دو طهر است، مگر این که زن به اقتضای سن عادت زنانـگی نبیند که در این صـورت چهــل و پنج روزخواهد بود. 

* عدّة طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن باردار تا وضع حمل است.

27
27-عدّة وفات چه مدت است؟

عدّة وفات چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عدّة وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصلة مابین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والاّ مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

28
28-عدّة زنی که شوهراو غایب مفقودالاثر بوده وبه حکم دادگاه طلاق گرفته باشدچه مدتی است؟

عدّة چنین زنی از تاریخ طلاق، چهار ماه و ده روز است.- مهر یا مهریه یا صداق چیست؟

    مهر یا مهریه یا صداق، تعهد مالی است که شوهر به هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را به همسر خود بر عهده می گیرد و مکلف است بلافاصله پس از امضای قرارداد ازدواج، هر لحظه که زن مطالــبه کند، آن را بپردازد.

2
2- مهر المسمی چیست؟

     مهر المسمی به مهریه ای اطلاق می شود که میزان آن تعیین شده باشد.

3
3- مهر المثل چیست و چگونه معین می شود؟

    - اگر در عقد ازدواج ارزش مهریه مورد توافق نامشخص باشد یا مالیت نداشته باشد، به زوجه  مهرالمثل تعلق خواهد گرفت.

    - برای تعیین مهر المثل، وضعیت شخصی و خانوادگی زوجه و سایر صفات او، یا میانگین مهریه نزدیکان وی در نظر گرفته می شود.

4
4- مهر المتعه چگونه معین می شود؟

      مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی شوهر معین می شود.

5
5- مهر الزاماً باید وجه نقد باشد؟

     به موجب قانون مدنی ایران، هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می تواند موضوع   مهریه قرار گیرد مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.

6
6- اگردر عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

    اگر در قرارداد ازدواج مهریه ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیکی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه کند.

7
7- اگر در عقد مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیکی جدا شوند، زن مستحق مهریه است؟

     هرگاه در هنگام ایجاد عقد، مهریه ذکر نشده باشد و زن و شوهر پیش از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، زن مستحق مهریه خواهد بود ولی در این حالت مهر المثل به مهر المتعه مبدل خواهد شد.

8
8- هرگاه مهریه معین شده باشد (مهر المسمی) و زن و شوهر پیش از نزدیکی از هم جدا شوند زن مستحق     چه مقدار از مهریه خواهد بود؟

  زوجه فقط می تواند نیمی از مهر المسمی را مطالبه کند.

9
9- تعدیل مهریه چیست؟
  

    در قانون قدیم مهریه قابل تعدیل نبود ولی در حال حاضر به نرخ روز ارزیابی می شود.

10
10- زنان ایرانی که در خارج از کشور وبر طبق مقررات کشور محل سکونتشان از شوهر ایرانی خود جدا می شوند می توانند در ایران مهریه مطالبه کنند؟

   آری می توانند، در صورتی که آن را به وجه ملزمی بذل نکرده باشند.

11
11- آیا زن می تواند توقیف اموال موجود شوهر خود در خارج از کشور را بابت مهریه از دادگاه ایران بخواهد؟

      پاسخ از نظر حقوقی مثبت است اما اجرای آن به مقررات کشور خارجی، رابطة متقابل و تصمیم   دادگاه خارجی منوط است.

12
12- آیا زوجه می تواند در مقام مطالبة مهریه درخواست ممنوعیت خروج شوهرش را از ایران بنماید؟

       آری مـی تواند درخواست ممنوعیـــت خروج شوهر خود را از مرجعی که مهــریه را مطالبــه         کرده است،  بنماید.

موضوع : نفقه

1- نفقه چیست؟

2- آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟

3- آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد؟

4- تمکین یعنی چه؟

5- مصادیق تمکین کدامند؟

6- اگر زن بدون دلیل موجه کانون مشترک را ترک کند چه خواهد شد؟

7- نشوز چیست؟

8- آیا زن مکلف است در هر شرایطی در خانة شوهر بماند؟

9- آیا سوء رفتار از مصادیق عدم تمکین است؟

10- اگر زن خود درآمد مستقلی داشته باشد، بازهم مستحق نفقه است؟

11- ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه چیست؟

12- آیا زن می تواند نفقة ایام گذشته را مطالبه کند؟

13- آیا زن می تواند پس از جدایی از همسر خود باز هم نفقه مطالبه کند؟

14- آیا زن پس از فوت شوهر خود نیز حق دارد نفقه مطالبه کند؟

15- وضعیت نفقة زن، وقتی که با اجازه دادگاه در محلی غیر از اقامتگاه شوهر سکونت می کند چگونه است؟

1-
1- نفقه چیست؟

    نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غـذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض". و شوهر مکلف است همة آن ها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم نموده و در اختیار او قرار دهد.

2-
2- آیا در انواع ازدواج (دایمی و منقطع) مرد مکلف به پرداخت نفقه است؟

    تنها در ازدواج دایم نفقة زن بر عهدة شوهر است ولی در نکاح منقطع (که غیر متخصصین به آن ((صیغه)) می گویند)، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست مگر در عقد، شرط شده باشد.

3-
3- آیا برای پرداخت نفقه شرطی وجود دارد
؟

    زن، وقتی می تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین نماید.

4-
4- تمکین یعنی چه؟

     در اصطلاح حقوقی، تمکین عبارت است از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواسته های مشروع او.

5-
5- مصادیق تمکین کدامند؟

    1- یکی از موارد داشتن رابطة جنسی است. زن مکلف است نیازهای جسمی و مشروع شوهر خود را بر آورده کند، مگر در دوران عادت ماهیانه یا بیماری که او را از انجام این وظیفه باز می دارد. زن ملزم به تامین خواست های خلاف شئون اخلاقی یا مغایر با سلامت جسم و روح و یا روش های انحرافی نیست ولی جز در مواردی که گفته شد اگر از شوهر خود تمکین نکند، شوهر می تواند از پرداخت نفقه خودداری ورزد.

   2 - یکی دیگر از موارد تمکین اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است، یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانة شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

   3- مورد سوم، الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خویش است.

6-
6- اگر زن بدون دلیل موجه کانون مشترک را ترک کند چه خواهد شد؟

     اگر زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک کند و حتی در خانة پدر و مادر خویش اقامت نماید مرد می تواند از دادن نفقه امتناع ورزد.

7-
7- نشوز چیست؟

      زنی که بدون دلیل موجه از تمکین خودداری ورزد، ناشزه، یعنی نافرمان و خاطی نامیده می شود. در این صورت مرد می تواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کند یا درخواست ازدواج مجدد نماید.

8-
8- آیا زن مکلف است در هر شرایطی در خانة شوهر بماند؟

      خیر در صورتی که ادامة حضور زن در اقامتگاه مشترک متضمن بیم بدنی، مالی یا شرافتی باشد، زن می تواند از دادگاه درخواست کند به او اجازه دهد در مکان امنی زندگی کند، در این صورت شوهر مکلف به پرداخت نفقه خواهد بود.

9-
9- آیا سوء رفتار از مصادیق عدم تمکین است؟

      یکی دیگر از مواردی که عدم تمکین محسوب می شود، سوء رفتار زن یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی و وظایف زناشویی و داشتن معاشران فاقد صلاحیت اخلاقی است.

10-
10- اگر زن خود درآمد مستقلی داشته باشد، بازهم مستحق نفقه است؟

      نکته مهم در مورد نفقه این است که حتی در صورتی که زن شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد مرد را از پرداخت نفقه معاف نمی کند.

موضوع : ارث زن و شوهر

1- در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث می برد؟

2- در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث می برد؟

3- وضعیت ارث در صورت جدایی و پیش از انقضای مدت عدّه چگونه است؟  

4- اگر شوهر مریض باشد و در حال بیماری زن خود را طلاق دهد، آیا زن از او ارث می برد؟

1

1- در صورت فوت زن، همسر او چگونه ارث می برد؟

ضمن توجه به این که زوجین فقط در ازدواج دایم از یکدیگر ارث می برند، اگر زن فوت کند و فرزند نداشته باشد، نصــف اموال او به شوهرش می رسد و در صـورتی که فرزند داشته باشد، سهم شوهر، یک چهــارم از اموال زن می باشد. هرگاه زن هیچ وارث دیـگری نداشته باشد تمــام امــوال او به شوهر خواهد رسید.

2
2- در صورت فوت شوهر، همسر او چگونه ارث می برد؟

هرگاه متوفی فرزند نداشته باشد زن، قیمت یک چهارم از اموال منقول، ساختمان و درخت را به ارث می برد و در صورتی که فرزند داشته باشد این نسبت به یک هشتم تقلیل پیدا خواهد کرد.

3
3- وضعیت ارث در صورت جدایی و پیش از انقضای مدت عدّه چگونه است؟
 

هرگاه زن و شوهر با طلاق رجعی از یکدیگر جدا شوند، هر یک از آنها پیش از پایان عدّه فوت کند، دیگری از متوفی ارث می برد ولی اگر فوت یکی ازآنها بعد از انقضای مدت عدّه باشد از یکدیگر ارث نمی برند. به طور کلی در طلایق باین که حق رجوع وجود ندارد، از یکدیگر ارث نخواهند برد.

4
4- اگر شوهر مریض باشد و در حال بیماری زن خود را طلاق دهد، آیا زن از او ارث می برد؟

در چنین صورتی، هرگاه مرد ظرف یک سال از زمان طلاق به دلیل همان مرض بمیـرد، زن از او ارث می برد، حتی اگر طلاق باین باشد، بدین شرط که زن پس از طلاق، ازدواج نکرده باشد. 

موضوع : حضانت

1- مفهوم حضانت چیست؟

2- آیا پدر و مادر در حقوق ایران از حق یکسانی در مورد حضانت برخوردارند؟

3- در صورت امتناع یکی از ابوین از حضانت طفل، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

4- آیا درصورت اهمال پدرو مادر یاهر دوی آنان درمورد نحوة نگاهداری طفل، ضمانت اجرایی وجود دارد؟

5- والدین تا چه زمانی مکلف به حضانت از فرزندان خود هستند؟

6- حق ملاقات فرزندان برای زن و مردی که از هم جدا شده اند چگونه است؟

7- در صورت فوت پدر حضانت طفل برعهدة چه کسی است؟ 

8- در چه شرایطی حق حضانت ساقط می شود؟

1-
1- مفهوم حضانت چیست؟

حضانت به معنای نگهداری و تربیت اطفال است که به موجب قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است.حق والدین است، از آن رو که جز در موارد استثنایی نمی توان آنان را از حق نگهداری و تربیت فرزندان خود محروم کرد؛ تکلیف والدین است، از آن رو که با به وجود آوردن فرزند، می بایست نگهداری و تربیت او را برعهده گیرند.

2-
2-
آیا پدر و مادر در حقوق ایران از حق یکسانی در مورد حضانت برخوردارند؟

خیر: اولویت در حضانت برای فرزندان ذکور تا دو سالگی و در مورد فرزندان اناث تا هفت سالگی با مادر است، اما پس از این مدت، حق حضانت متعلق به پدر خواهد بود. اما اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود

3-
3-
در صورت امتناع یکی از ابوین از حضانت طفل، چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

در این صورت دادگاه به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به درخواست دادستان ممتنع را به حضانت طفل ملزم می کند. ولی در صورتی که الزام ممتنع ممکن یا موثر نباشد حضانت را به هزینة پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین می کند.

4-
4- آیا درصورت اهمال پدرو مادر یاهر دوی آنان درمورد نحوة نگاهداری طفل، ضمانت اجرایی وجود دارد؟

به موجب قانون، هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یه به تقاضای دادستان، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

قانون برخی از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی را چنین برشمرده است:

1-    اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2-     اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

3-     ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4-     سـوء استفاده از طفــل یا اجبار او به ورود در مشــاغل ضد اخــلاقی، مانند فســاد، فحشا، تکدی گری و قاچاق

5-     تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

5-
5- والدین تا چه زمانی مکلف به حضانت از فرزندان خود هستند؟

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است و ظاهراً فرض براین است که با رسیدن طفل به سن بلوغ، او از تحت حضانت خارج می شود. اما با در نظر گرفتن مواد قانون مدنی والدین مکلف اند نفقة فرزندان خود را تا زمانی که بتوانند شخصاً استقلال مالی داشته باشند بپردازند. 

6-
6- حق ملاقات فرزندان برای زن و مردی که از هم جدا شده اند چگونه است؟

در صورتی که به علت طلاق یا به هر دلیل دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از پدر یا مادر که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. در صورتی که والدین در این مورد به توافق نرسند، دادگاه نحوة ملاقات را معین می کند.

7-
7- در صورت فوت پدر حضانت طفل برعهدة چه کسی است؟ 

در صـورت فوت پــدر، حتی با وجود جد پدری (که به موجب قانون مدنی ایران، ولی قهری محسوب می شود) حضانت از کودک یا محجور برعهدة مادر است.

8-
8- در چه شرایطی حق حضانت ساقط می شود؟

     1- جنون

2- اختیار کردن شوهری دیگر توسط مادر، تا وقتی پدر طفل در قید حیات است

3- در معرض خطر قرار گرفتن صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل از جمله در مواردی چون:    اعتیاد زیان آور به الکل؛ مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء؛ ابتلا به بیماری های روانی؛ سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی همچون فحشاء، تکدی گری و قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. 

[ جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱ ] [ ۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ سینا نیک پرست ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

سینا نیک پرست کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
صفحات دیگر
امکانات وب

انجمن آگهی بهترین کد قالب وبلاگ

قالب و کد وبلاگ تاپ بلاگین

قالبوبلاگکد وبلاگآگهیانجمن

تماس با ما


  • سبزک | تبلیغات متنی