پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن جرم

      پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن جرم

جرم‌‌شناسی الهام گرفته از بیش تحققی، ضمن اعتقاد به جبرگرایی، علت بزهکاری را سازمان زیستن، روانی و اجتماعی افراد می‌داند. در این دیدگاه دسته‌ای از افراد با ویژگی‌های زیستی- روانی خاص محکوم به ارتکاب جرم هستند، دسته‌ای که با انسان‌های عادی بواسطه وجود نشانه‌های متعدد جسمانی و رفتار‌های روانشناختی تفاوت آشکار دارند، یعنی بازماندگان از انسان‌های دوران اولیه در یک تمدن پیشرفته که نمی‌توانندخود را با محیط اطراف سازگار کنند و لذا ناسازگار باقی می‌مانند.

اما فرضیه مبنای نظریه انتخاب عقلانی، دقیقاً مخالف جبر گرایی لومبروزو است و اعتقاد دارد عمل بزهکار یک عمل سنجیده است، یک راه وسیله ای برای رسیدن به هدف. لذا از موقعیت‌ها و فرصت‌ها استفاده می‌کند و به منظور اجتناب از خطرات بیش از اندازه، احتیاط لازم را انجام می‌دهد. با این نگاه می‌توان واکنش احتمالی بزهکاران بالقوه را در موقعیت‌هایی که قصد ارتکاب جرم دارند، پیش‌بینی کرد. بدین ترتیب از جمع بین ملاحظات تجربی و تأملات نظری راجع به عقلانیت عمل جنایی پیشگیری وضعی متولد شد. نتیجه عملی این امر این است که می‌توان از طریق اقدام در وضعیت و موقعیت‌ها بر تصمیم بزهکاران بالقوه تأثیر گذاشت.[1]


[1] ابراهیمی، شهرام، جرم شناسی پیشگیری ، صص 23-22

/ 0 نظر / 145 بازدید