نمونه شکواعیه فروش مال غیر

نمونه شماره یک

شاکی:

مشتکی عنه:

موضوع شکایت: فروش مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه وفق قرارداد پیوست به اتفاق مالک دیگر آقای ... مقدار 500 مترمربع مشاع از شش دانگ یک قطعه باغچه جزء پلاک ... اصلی واقع در بخش .. تهران قریه ... به نشانی ... را به موکل انتقال قطعی داده و ثمن معامله را نیز دریافت نموده است. از آنجا که ملک در طرح شهرداری قرار گرفته است مشتکی عنه با مراجعه به شهرداری شش دانگ ملک را به شهرداری منتقل نموده است و با مراجعه به شهرداری منطقه یک مشخص شد که شهرداری در حال پرداخت ثمن معامله به وی می باشد.

علیهذا استدعا دارد اولاً مراتب نقل و انتقال و توافق مشتکی عنه با شهرداری از شهرداری منطقه یک استعلام گردد.

ثانیاً دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت سهم موکل از طرف شهرداری به مشتکی عنه صادر گردد.

ثالثاً تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام فروش مال غیر مورد استدعاست.

با تـقدیم احــترام

نمونه شماره 2

شاکی:

مشتکی عنه:

موضوع شکایت:انتقال مال غیر و معاونت در انتقال مال غیر

ریاست محترم دادسرای عمومی تهران

با سلام احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنهما که پدر و فرزند می باشند به صورت دو دانگ فرزند چهار دانگ  در پلاکهای ثبتی ... و ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش     تهران مالک می باشند. نامبردگان در سال 1373 شروع به احداث ساختمان در پلاک فوق الذکر نموده و متعاقباً مبادرت به پیش فروش واحدها می نمایند. از جمله موکل آقای ... به موجب قرارداد پیوست یک واحد از آپارتمانها را خریداری نموده که متعاقباً آنرا به آقای ... واگذار نموده است. آقای ... در هنگام تنظیم قرارداد با ارائه وکالتنامه رسمی خود را وکیل پدرش نیز عنوان نموده و از طرف ایشان نیز قرارداد را امضاء نمود اما از آنجا که فرم قرارداد از قبل توسط خود ایشان تنظیم شده بود مشخصات وکالتنامه را در قرارداد ذکر ننمود.

ملک تا سال 76 ساخته و تحویل موکل گردید و از آن سال موکل در محل ساکن می باشد و از آنجا که نامبردگان از تنظیم سند رسمی به نام موکل امتناع می نمایند موکل اظهارنامه شماره ... مورخ ... که در تاریخ .... ابلاغ شده است را برای ... ارسال می نماید. موکل نهایتاً پس از امتناع نامبرده ناچا از طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می شود که منجر به تشکیل پرونده کلاسه .... می شود. در این مرحله آقای ... طراحتاً در دادگاه اعلام می نماید که از طرف پدرش وکالت نداشته است این در حالی است که پدرش از همان ابتدای راه اندازی ساختمان در سال 76 مدیریت ساختمان را به عهده داشته است و از فروش آپارتمان به موکل مطلع و حتی شارژ کامل آپارتمان را از موکل دریافت می نموده است. بر همین مبنا دادگاه حقوقی انجام معامله نسبت به سهم آقای ..... را منتفی اعلام نموده است. در حالیکه شش دانگ آپارتمان به موکل فروخته شده و آقای .... کل ثمن معامله را نیز دریافت نموده است.

علیهذا مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تقاضای تعقیب آقای ... به اتهام انتقال مال غیر را دارد از آنجا مالک پس از وقوع معامله مطلع بوده و با گذشت سالها اظهارنامه ای برای موکل (انتقال گیرنده) ارسال ننموده. به استناد ذیل ماده تقاضای تعقیب نامبرده را به اتهام معاونت در جرم دارد.

با تقدیم احترام

/ 1 نظر / 5164 بازدید

با سلام احتراما اینجانب بازنشسته فرهنگی هستم شخصی در سال 1390 قطعه زمینی بدون سند را بصورت مبایعه نامه عادی فروخته و با امضا ء و اثر انگشت این معامله را گواهی کرده بنده نیز درسال 1392 به یک شخص دیگر فروختم منتهی صاحب ملک مندرجات قولنامه فروش را بقعنوان شاهد با و اثر انگشت و امضا ء گواهی نموده اکنون فرد دیگر پیدا شده مبا یعه نامه آورده که قبل از من به دیگری فروخته بعداز بازجوئی بازپرس مرا متهم نموده چگونه از حقوقم دفاع کنم ./. متشکرم از راهنمائی تان