نمونه وصیت نامه عهدی

بنام خدا

تاریخ :

شماره :

 

 

وصیت نامه

عهدی

موصی: با تمسک به آیه شریفه « کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه الوالدین و الاقربین بالمعروف حقا علی المتقین » در مورخ ........................ در بهترین ساعات توفیقات ربانی شامل حال اینجانب ................................ فرزند ............... به شماره شناسنامه .................. صادره از ................ به نشانی : .................................................................................. تلفن : ..................................... گردید تا در حال صحت نفس و کمال عقل من دون الاجبار و الاکراه باستحضار به رحمت  و مغفرت خداوند متعال و اقرار به وحدانیت پروردگار و نبوت جمیع انبیاء و خاتمیت حضرت محمد بن عبدالله و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و با اعتقاد  و اطمینان بر روز جزا و یوم الحساب که همانا وعده الهی است در مقام انشاء وصیت حاضر برآمده آقای ......................... را وصی خود قرار می دهم تا پس از آنکه دعوت حق را لبیک گفتم و به دیدار حق شتافتم بشرح زیر به وصیتم عمل نماید:

1-   محل تدفین .............

2-   مبلغ ............. را بابت انجام تشریفات قانونی و ادای دیون و واجبات مالی و شرعی هزینه نماید.

3-   ثلث کلیه اموال منقول و غیر منقول حین الفوت هر چه که باشد را پس از تحصیل گواهی حصر وراثت و پرداخت مالیات متعلقه به ............................. تعلق گیرد.

-         ضمنا آقای ............................ را بعنوان ناظر تعیین تا در انجام مورد وصیت با نظارت ایشان عمل شود.

 

نویسنده وصیت : .................

محل تنظیم وصیت : ....................

خداوند به همگی خیر عطا فرماید.

 

 

موصی :                                            وصی :                                               ناظر:

شاهد اول                                                                                           

/ 0 نظر / 421 بازدید