تعریف عقد و انواع ان

ماده 183ق م که در مقام تعریف عقد مقرر می دارد :

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد

انواع عقد

الف:از نظر دوام   1:عقد لازم 2:عقد جایز

ب:از نظر کیفیت انشاء  1:عقد منجز2:عقد معلق

ج:عقد معوض و عقد غیر معوض

د:عقد تملیکی و عقد عهدی

ر:عقد تشریفاتی و عقد غیر تشریفاتی

 

ز:عقد مطلق و عقد مشروط

/ 0 نظر / 159 بازدید