معامله به قصد فرار از دین

1تقارن زمان معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار

2:فروختن مال به ارزانتر از قیمت واقعی

3:شخصیت طرف معامله مانند ان که مدیون اموال خود را به یکی از خویشاوندان خود یا یکی از دوستان صمیمی خود انتقال دهد

4:گواهی گواهان دایر بر اقرار مدیون در مورد وجود انگیزه فرار از دین

در تمام موارد فوق ارزیابی دلایل و قراین وجود انگیزه فرار از دین با دادگاه است و این امور باید طوری باشد که وجود ان قاضی را در مورد این انگیزه قانع سازد.             

                     دکتر مهدی شهیدی

/ 0 نظر / 30 بازدید